Resultaten leden enquête

In mei 2021 heeft de VDLG een enquête onder haar leden gehouden. 

De vragenlijst is  door 106 leden ingevuld, dat is ongeveer een derde van onze leden. Wat opvalt is dat onze leden gemiddeld veel leservaring hebben en dat een flink deel van de leden daardoor ook relatief dicht tegen hun pensioen aan zitten. Hierdoor valt in de toekomst een daling in de ledenaantallen te verwachten, als deze groep met pensioen gaat. De VDLG gaat mede hierom de komende tijd inzetten op het werven van nieuwe leden.

Leden zijn het meest tevreden de manier waarop de VDLG vak ontwikkelingen stimuleert via het vakblad Narthex, de leden op de hoogte houdt via de nieuwsbrief en wat de VDLG doet aan belangenbehartiging richting politiek en onderwijsorganisaties. Uit de resultaten komen ook een aantal verbeterpunten naar voren. Het meest wordt er gevraagd om contact tussen leden onderling te stimuleren. Ten tweede wordt geopperd om de Narthex wat meer op de lespraktijk te richten. Ten derde zouden veel leden graag meer bij de activiteiten en ontwikkelingen in de VDLG betrokken worden. 

Via deze link vindt u de uitgebreide resultaten.