Ereleden der VDLG

Met trots vermelden wij de volgende personen als erelid van de VDLG. Ereleden zijn leden die een bijzondere verdienste hebben geleverd voor het vak en voor de (voormalige) vakvereniging van docenten godsdienst/levensbeschouwing/katechese.

De heer drs. A. Althuis (Albert)

Albert Althuis is begonnen als leraar aan de Ulo en vervolgens aan de Mavo en studeerde  als theoloog af met als hoofdvakken Godsdienstpedagogiek en Nieuwe Testament. Een jaar voor zijn afstuderen was hij leraar godsdienst/maatschappijleer geworden in Zwolle en in 1982 is hij daar ook begonnen als docent levensbeschouwelijke vorming/filosofie aan de Christelijke lerarenopleiding, later hogeschool Windesheim.

Tot 2001 heeft Albert onder meer godsdienstpedagogiek gegeven bij Theologie. In de jaren tachtig en negentig was hij een gezichtsbepalend figuur en inspirerend voorzitter van de pc Vereniging van docenten Godsdienst en Levensbeschouwing (VGL), en realiseerde onder meer een raampleerplan voor het vak in het pc voortgezet onderwijs. Albert zat ook jarenlang in de redactie van Voorwerk, een van de rechtsvoorgangers van Narthex.

De heer drs. P. Boersma (Paul)

Paul Boersma is na zijn studie theologie en godsdienstfilosofie begonnen als leraar godsdienst op het Hermann Wesselink College in Amstelveen, de school die hij zijn hele werkzame leven als ‘zijn school’ is blijven beschouwen. Foeke Kuiper van de VU heeft Paul vervolgens gevraagd als directeur van het godsdienstpedagogisch instituut aan de VU, een instituut dat Paul mede mocht oprichten. Sindsdien is Paul een adviserende en inspirerende reiziger geworden langs pc scholen en secties GL. Gaandeweg zijn carrière is Paul voor andere instituten, zoals de Unie voor Christelijk Onderwijs en de Besturenraad, hetzelfde blijven doen, onvermoeibaar creatief, inspirerend en communicerend.

In zijn loopbaan is Paul ook continu in de weer geweest voor het godsdienstonderwijs in het pc onderwijs en later ook het levensbeschouwelijk onderwijs in rk scholen. Ook was hij onder meer eind- en hoofdredacteur van Voorwerk en Narthex. De jaarlijkse prijs voor het beste Narthex-artikel dat geschreven is door een student of leraar GL draagt zijn naam. Verder is van zijn redactionele hand in 2006 de ‘Handreiking GL als examenvak’ verschenen, een document dat jarenlang richtinggevend is geweest voor het vak GL. Tot slot is hij ook bestuursondersteuner van de VGL geweest en eindigde hij zijn ondersteuning van het leraarschap GL als vrijwillige (financiële) administrateur van onze VDLG.

De heer W. Eggenkamp (Wil)

Wil Eggenkamp is na zijn studie theologie docent katechese geworden van wat nu de grootste eenpitter van Nederland is: de Katholieke Scholengroep Etten-Leur. Hij is met onder meer Wim Matthijsen een van de pioniers van de ontwikkeling in het katholiek onderwijs van het vak katechese naar het vak levensbeschouwing. Samen met Wim en ook Jacques Quaijtaal was Wil de grote inspirator van Berichten & Belangen, het verenigingsblad van de vereniging van Docenten Levensbeschouwing (VDL). Samen met anderen vormden zij ook het werkgezelschap BEO (Breda en Omstreken).

Wil is ook bekend als mede-auteur van het Raamleerplan Levensbeschouwing dat de VDL zelf heeft uitgegeven, en auteur van vele artikelen in B&B en later in Narthex. In de brede context van Narthex kwam Wil tot bloei als verbindend denker tussen het vak godsdienst en het vak levensbeschouwing. Hij eindigde zijn landelijke loopbaan tot slot als hoofdredacteur van Narthex, samen met zijn levensbeschouwelijke geestverwant Taco Visser.

De heer drs. J.P.A. van Beurden (Simon)

Simon van Beurden was net als Jan van Lier een pionier in de ontwikkeling van het vak katechese naar het vak levensbeschouwing. Hij werkte onder meer als docent didactiek voor het Hoger Katechetisch Instituut en als pedagogisch-didactisch medewerker voor het Katholiek Pedagogisch Centrum pedagogisch didactisch (Nu: KPC Groep).

Simon heeft veel lessenseries en lesmethodes uitgegeven en zat jarenlang in de redactie van Verbum, een van de rechtsvoorgangers van Narthex.

De heer J.H.J. van Lier (Jan)

Jan van Lier heeft zich op intensieve wijze ingezet voor de ontwikkeling van het vak, onder meer bij het Hoger Katechetisch Instituut en het Katholiek Pedagogisch Centrum. Hij stond aan de wieg van methodes als “Glans der godsdiensten” en “Labyrint” en was hij medeverantwoordelijk voor de beroemde Brochures A en B uit 1989, die  constitutioneel gewerkt hebben voor de weg die het vak is ingeslagen en zich verder heeft ontwikkeld.

Jan heeft ook op zeer inspirerende wijze herhaaldelijk zijn bijdrage geleverd aan de studiedagen van de Vereniging van Katechesedocenten (VKD) en de Vereniging van Docenten Levensbeschouwing (VDL), rechtsvoorgangers van de VDLG, en is jarenlang bestuurslid geweest. In VDL-tijd is een prijs naar Jan van Lier vernoemd die tweejaarlijks werd uitgereikt aan personen die zich op bijzondere manier hebben ingespannen voor het vak.

De heer drs. W.J. Mathijssen (Wim)

Wim Mathijssen was jarenlang, samen met Wil Eggenkamp en Jacques Quaijtaal,  de grote inspirator van Berichten & Belangen, het verenigingsblad van de vereniging van Docenten Levensbeschouwing (VDL), en het werkgezelschap BEO (Breda en Omstreken). In 2005 werd hij opnieuw redactie-lid van Berichten en Belangen. Via uitgeverij Van den Oever heeft Wim samen met anderen (BEO-collega’s) diverse eigen lesmethodes levensbeschouwing het licht doen zien, zoals “Te denken geven”. In 1999 won hij de Jan van Lier-prijs.

Wim was niet alleen op papier en in de lespraktijk een onderwijsvernieuwer voor het vak levensbeschouwing, maar ook een digitale pionier. Hij verzorgde de eerste webstek voor de VDL en heeft jarenlang zijn leservaring en lesideeën gedeeld via de digitale webstek LIA (Levensbeschouwing in Actie) en daarmee veel collega’s geïnspireerd. Na de fusie van de VDL en VGL is Wim het eerste erelid geworden van de gezamenlijke vakvereniging.

De heer drs. T. Visser (Taco)

Taco Visser heeft zich intensief en in de volle breedte ingezet voor het vak levensbeschouwing en/of godsdienst in Nederland. Hij deed dit werk vanuit diverse beroepsmatige rollen, zoals leraar, lerarenopleider en adviseur van Verus. Deze vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs, en met name Verus-directeur Dick den Bakker, heeft hem en de VDLG daarin ondersteund.

Taco begon zijn onderwijscarrière aan het Groene Hart Lyceum in Alphen aan den Rijn als docent Levensbeschouwelijke Vorming. Zo raakte hij actief betrokken bij de katholieke vakvereniging VDL, waar hij ook voorzitter van werd. In die functie was hij een van de drijvende krachten, samen met onder meer oud-VDL-voorzitter Kees Hamer, achter de fusie in 2008 tussen de VDL en de protestante vakvereniging VGL en verwelkomde hij ook de docenten Humanistische Vormingsonderwijs bij de toen ontstane VDLG. Taco werd voorzitter van de VDLG en heeft zich actief ingezet voor de verbinding tussen en van de verschillende vakstromingen en voor de verdere docentprofessionalisering en vakontwikkeling. Rond diezelfde tijd werd Taco lerarenopleider en vakdidacticus aan de Universiteit Utrecht en eind- en hoofdredacteur van Narthex, waar hij leraren en lerarenopleider de koers van ons vakblad liet meebepalen.

Tot slot heeft hij vanaf 2016 met energie, professionaliteit en de kunst van het verbinden van mensen en belangenorganisaties als kwartiermaker, samen met mede-kwartiermaker Leo van Hoorn, het Expertisecentrum LERVO (Levenbeschouwing en Religie in het Voortgezet Onderwijs) op poten gezet, met als doel gezamenlijk een landelijk basiscurriculum te realiseren. In maart 2021 heeft hij afscheid genomen van de VDLG en heeft hij zijn carrière vervolgd als coach en adviseur van leidinggevende (en uitvoerend leidinggevende) in het onderwijs vanuit een pedagogische en mensgerichte visie op onderwijs en leidinggeven. Het LEVO-bloed blijft borrelen…