#VDLG24: Verwant en verschillend

Studiedag VDLG over burgerschap en levensbeschouwing

Dinsdag 12 maart in vergadercentrum Domstad, Utrecht

Jongeren protesteren tegen geweld tegen vrouwen.


Sinds augustus 2021 gelden er nieuwe wettelijke eisen voor burgerschap in het onderwijs, met de opdracht om actief burgerschap en sociale cohesie te vergroten. Bij de invulling van deze taak kijkt men al snel naar het vak GL. In dit vak wordt immers vaak al het nodige gedaan aan burgerschapsdoelen, zoals persoonsvorming, kennis van culturele en levensbeschouwelijke tradities en aan het leven in een samenleving waarin veel culturen en tradities samenkomen. Ook heeft het vak geen vast curriculum, waardoor het inhoudelijk relatief gemakkelijk kan worden aangepast. 

Tijdens deze studiedag verkennen we hoe GL en burgerschap elkaar kunnen versterken en waar spanning kan ontstaan vanwege tegengestelde benaderingen en belangen. Wat wordt er nu precies van scholen en docenten verwacht? Hoe combineren docenten GL hun eigen vakspecifieke doelen met die van de burgerschapstaak? Hoe ga je als docent GL om met deze taak en de discussies daaromheen?


Ochtend programma:

Om het gesprek over burgerschap goed te kunnen voeren, onderzoeken we in de ochtend samen met de vakdidacticus Gijs van Gaans (UvA en Fontys Hogeschool) en hoogleraar Natascha Kienstra (Tilburg University) hoe het vakgebied GL kan bijdragen aan burgerschap. Daarbij is aandacht voor een bijdrage vanuit een eigen vakdidactiek, maar ook voor mogelijke kansen van vakoverstijgend werken met andere schoolvakken.


Middag programma:

In de middag kun je in twee rondes praktisch aan de slag in workshops. Het inschrijven op workshops gebeurt ter plaatsen in de ochtend van de studiedag.

Workshop: “Ja, maar ik heb toch vrijheid van meningsuiting!?”

In deze workshop wordt dieper ingegaan op de grondwaarden van een democratie. Docenten doen kennis op over vrijheid van meningsuiting in relatie tot andere belangrijke basiswaarden van een democratie, te weten gelijkwaardigheid en solidariteit. Als docent zul je vast wel eens ervaren dat er een spanning bestaat tussen deze waarden. Hoe kun je daar in de klas mee omgaan? Hoe ga je in gesprek met leerlingen over belang van democratie en democratische basiswaarden binnen de context van godsdienst en levensbeschouwing. Welke rol speelt zingeving en solidariteit daarin?

Workshop: Levensbeschouwelijk burgerschapsonderwijs voor de hele school

Invulling volgt nog. Workshop wordt gegeven door Marcel Elsenaar, programmaleider duurzaam onderwijs en adviseur identiteit bij Verus.

Workshop: Een kijkje in de keuken

Hoe breng je verschillende tradities samen aan tafel?

Meer informatie volgt nog.

Workshop: Religieus erfgoed en inclusief burgerschapsonderwijs

Gebruik van religieus erfgoed om te werken in inclusief burgerschap.

Meer informatie volgt nog.

Posterpresentaties van vakdidactisch onderzoek

De werkgroep Onderwijs & Religie van het Nederlands Genootschap van Godsdienstwetenschap presenteert hier actuele onderzoeken met behulp van posters. Dit is dus niet echt een ‘workhop’ maar een gelegenheid om onderzoekers te spreken, over hun onderzoek te lezen en vragen te stellen.


De dag wordt afgesloten met de ALV van de VDLG en natuurlijk een borrel.


Tickets:

Tickets zijn hier te koop vanaf 1 december 2023.

Ticketprijzen:

VDLG leden: 155 euro

Niet leden: 205 euro

Voltijd studenten: 25 euro


Organisatie:

De organisatie van #VDLG24 is in handen van:

Marcel Elsenaar (LinkedIn)

Gijs van Gaans (LinkedIn)

Anita Zijdemans (LinkedIn)

Tuur de Beer (LinkedIn)

Sacha van der Zande (LinkedIn)