Bestuurscontacten

Platform VVVO

Het bestuur van de VDLG is vertegenwoordigd in het Platform VVVO. In dit platform zijn alle vakinhoudelijke verenigingen uit het voortgezet onderwijs vertegenwoordigd. Daar waar de vakken gezamenlijke belangen hebben, voornamelijk richting de overheid, wordt samen opgetrokken.

Via het platform VVVO zijn we ook betrokken bij de Onderwijscoöperatie, dat zich onder meer bezighoudt met de beroepsbekwaamheden van leraren en het lerarenregister.


Verus

Het protestants en het katholiek verband onderhouden contacten met de Verus, de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs. Verus draagt samen met de VDLG ons vaktijdschrift Narthex.


CHVO

Het humanistisch verband van de VDLG onderhoudt contacten met het CHVO (Centrum Humanistisch VormingsOnderwijs) en de UvH (Universiteit voor Humanistiek).


Regiecentrum Godsdienst/Levensbeschouwing als examenvak

Samen met Verus, DORVO, KVSC, LVGS en de hbo-lerarenopleidingen participeert het bestuur van de VDLG in dit Regiecentrum dat de collegiale visitatie inzake het examenvak GL coördineert.