KerncurriculumGL #KERNGL

KerncurriculumGL / #KERNGL

Onder meer naar aanleiding van het onderzoek naar het vak en de leraar godsdienst/levensbeschouwing (Bertram-Troost en Visser) en het voorstel voor een kerncurriculum religie en levensbeschouwing (Narthex, maart 2017), wil de VDLG tot een gedeelde basis voor ons vo-vak(gebied) komen.

In 2018 startten we daarom het landelijke project KerncurriculumGL naar analogie met curriculum.nu (was: Onderwijs2032), dat ook in 2018 startte met ontwikkelteams. Als beroepsgroep willen we zo met elkaar, o.l.v. de VDLG, komen tot een minimale basis (kern) voor het landelijke vo-vak(gebied) religie en levensbeschouwing. Die kern betreft de vakkennis, waaronder de vakinhoudelijke concepten en begrippen, de vakvaardigheden, waaronder de vakdidactische concepten en werkwijzen, en de vakattituden, waaronder de levensbeschouwelijke waarden, normen, houdingen en deugden, uitgewerkt naar vmbo en havo/vwo.

In grote lijnen staat hieronder hoe het project KerncurriculumGL is opgezet en welke bijeenkomsten er zijn, waaraan docenten GL kunnen meedoen om samen met landelijke collega’s de kern van ons vak te benoemen. Welke kennis, vaardigheden en attituden gunnen wij alle vo-leerlingen van ons land in het kader van hun levensbeschouwelijke geletterdheid, handelingsbekwaamheid en persoonsvorming?

 

Projectorganisatie

De organisatie van het project ligt in handen van een projectteam. In dit team zijn drie geledingen: de regiegroep, de lerarengroep en de opleidersgroep. Het VDLG-bestuur is eindverantwoordelijke voor het project, dus: organisatie van de bijeenkomsten, eerste formulering van de opbrengsten uit de verschillende bijeenkomsten en de eindredactie van het kerncurriculumGL. De andere geledingen zijn op onderdelen medeverantwoordelijk, zoals hulp bieden bij de bijeenkomsten en de eerste formulering (leraar-leden), en hulp bieden bij de eindformulering en redactie (opleider-leden). 

Regiegroep: Barbara Schelberg, Ger van der Heijden, Sacha van de Zande, Taco Visser

 

Vier projectfases

Na de inrichting van het projectteam volgen er vier projectfasen:

 1. Van februari tot juni 2018 waren er vijf regiobijeenkomsten (noord, zuid, oost en west, midden) waarop docenten GL onder leiding van het projectteam brainstormen over de ingrediënten voor het kerncurriculumGL. De ‘midden’ bijeenkomst was op de VDLG-studiedag van 8 maart 2018.
 2. Van juni tot september 2018 werkt het projectteam (regiegroep, lerarengroep en opleidersgroep) de opbrengsten van de vorige fase uit in een eerste conceptformulering van het beoogde kerncurriculumGL. De resultaten zijn op deze webpagina gepubliceerd. 
 3. Van september tot december 2018 zijn er weer vijf regiobijeenkomsten, waarop docenten GL feedback kunnen geven op de eerste concepttekst.
 4. In december 2018 formuleert het projectteam op basis van de feedback de eindversie van het beoogde kerncurriculumGL.

 

Gratis deelname en regiokeuze vrij
Van februari tot juni 2018 waren er vijf regiobijeenkomsten, waarop docenten GL o.l.v. het projectteam brainstormden over de ingrediënten voor het kerncurriculum. Deze bijeenkomsten waren gratis voor docenten GL (leden en niet-leden van de vereniging).
Het stond deelnemers verder vrij om mee te doen aan een bijeenkomst buiten de eigen regio. Het bestuur wilde in elk geval een bereikbare mogelijkheid geven voor alle regio’s, maar een Zeeuw mocht ook in Zwolle komen. Wel gold: als deelnemer maximaal één bijeenkomst per ronde.

 

Data en locaties
De data en locaties van de bijeenkomsten van de eerste ronde waren:

 • Op maandag 19 februari, van 15.45 uur tot 20.15 uur, in hotel Wientjes te Zwolle (regio’s noord/oost)
 • Op donderdag 8 maart, van 14.00 uur tot 16.00 uur in Domstad Utrecht (midden; VDLG-dag)
 • Op woensdag 21 maart, van 15.45 uur tot 20.15 uur, in het Apollo-hotel te Breda (zuid/west)
 • Op woensdag 18 april, van 15.45 uur tot 20.15 uur, bij Willem Twee te Den Bosch (zuid/oost)
 • Op maandag 14 mei, van 15.45 uur tot 20.15 uur, in het Zaantheater in Zaandam (noord/west)

Alle locaties zijn op geringe loopafstand van het centraal station in de desbetreffende plaats. Verder was in Zwolle, Breda, Den Bosch en Zaandam een warme maaltijd geregeld.

 

Overzicht van de opbrengsten

Tijdens de bijeenkomsten zijn notities gemaakt door de aanwezigen op losse blaadjes en op flap-overs. Deze notities zijn door ons verzameld en gedigitaliseerd en zijn vanaf nu – kort na de laatste bijeenkomst – openbaar in te zien via:

Kerncurriculum GL Zwolle Utrecht Breda Den Bosch Zaandam

 

Opgave
Wie zich wil opgeven voor een bijeenkomst, maile met: bestuur@vdlginfo.nl, o.v.v. datum en locatie bijeenkomst, naam, schoolnaam, schooltype, bouw, naam van de gevolgde opleiding GL en het aantal jaren leservaring GL.
Per bijeenkomst zijn 20 deelnemers maximaal, zodat inhoudelijke uitwisseling mogelijk is. Als 1e principe geldt: wie het eerst mailt, tot aan nr. 20, doet mee. Het 2e principe is, indien er weinig variatie is bij principe 1: diversiteit qua leservaring, schooltype en opleiding GL.

 

Vervolg
Na de laatste brainstormbijeenkomst van 14 mei 2018 volgen de volgende projectfasen:

 1. Van juni tot september 2018 werkt het projectteam de opbrengsten van de bijeenkomsten uit in een eerste conceptformulering van het kerncurriculumGL.
 2. Van september tot december 2018 zijn er weer vijf regiobijeenkomsten, waarop docenten GL feedback kunnen geven op de eerste concepttekst.
 3. In december 2018 formuleert het projectteam op basis van de feedback de eindversie van het kerncurriculumGL.

 

In 2019 kan het bestuur dan met het beoogde kerncurriculum ‘de boer op’ richting de schoolbesturen, openbaar en bijzonder, richting de samenleving en richting de politiek.